Optical Research Group

Archiv novinek.
ArchivStudium na KFE

Profil zaměření Optika a nanostruktury 

Od školního roku 2012/2013 dochází ke sloučení zaměření Optická fyzika a Fyzika nanostruktur do společného oboru Optika a nanostruktury. Současně se mění standardní délka magisterského studia ze tří na dva roky a dochází k modifikaci studijních plánů. Podrobné informace o studijních plánech budou zveřejněny v Bílé knize pro rok 2012/2013.

Studenti zaměření Optika a nanostruktury si v rámci studia oboru prohlubují znalosti v geometrické, fyzikální, difraktivní a nelineární optice, holografii, optickém zpracování informace, v kvantové optice, elektrodynamice, kvantové fyzice a elektronice, fyzice pevných látek, optoelektronice a rentgenové optice, fyzice nanostruktur, metrologii mikro a nanostruktur, atd. Studenti tak získávají hlubší poznatky z oblasti, která představuje dominantu zdrojů informací pro člověka. Dle volby výběrových přednášek a diplomové práce se může student orientovat nejen na čistě optickou problematiku resp. problematiku nanostruktur, ale i na problémy blízké, např. optické aspekty laserů, problematiku vyzařování z plazmatu, optická a rtg. měření, optiku nanstruktur, apod.

Mimo obecné teoretické studium v dané oblasti mohou studenti získávat i konkrétní zkušenosti a praktické návyky v experimenální výchově (formou pokročilých optických praktik, exkurzí na různá odborná pracoviště, a eventuálně při vlastní experimentální činnosti). Přirozeně se studenti seznamují i s moderními trendy v daném oboru.

Profil absolventa

Absolventi – inženýři – nacházejí uplatnění jako teoretičtí i experimentální pracovníci v široké oblasti výzkumu a vývoje (optické metody měření jsou stále žádanější), mimo to absolventi mohou nalézt uplatnění i v aplikační oblasti – v institucích pro kontrolu měření, v průmyslu, komunikacích, zdravotnictví, i podnikatelské sféře. Vnitřní adaptabilita je samozřejmou vlastností, ke které vychovává projektový systém rešeršní, výzkumné a diplomové práce.

Podmínky studia

Postup z bakalářské do magisterské formy studia se řídí celofakultními předpisy – bakaláři, kteří absolvovali matematiku A resp. B mohou pokračovat ve studiu bez příjímací zkoušky. Katedra explicitně nevyžaduje absolvování konkrétních volitelných předmětů v základní části bakalářského studia, pouze doporučuje co je vhodné absolvovat (např. doporučuje se absolvovat předměty Fyzikální praktikum, Základy elektroniky, ...).

Návaznosti a délka studia

Studijní obor Optika a nanostruktury navazuje na bakalářský obor Fyzikální elektronika. Magisterské studium v oboru je dále otevřené i zájemcům o danou problematiku z jiných bakalářských studijních oborů, kateder a fakult.

Studijní obor Optika nanostruktury je koncipován jako dvouletý program. Pro jeho absolvování je nutné získat 120 kreditů. V individuálních případech je možné studijní plán flexibilně modifikovat a vhodnou skladbou zapsaných předmětů tak upravit i celkovou délku studia.

Pro bližší informace o studijních plánech kontaktujte garanta oboru na adrese ivan.richter@fjfi.cvut.cz

 

Volba studijního oboru - Optika a nanostruktury - prezentace